Představenstvo společnosti GALEOS a.s., IČO 29027438, sídlem Michelská 300/60, 140 00 Praha 4, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 15907 (dále jen společnost ), tímto v souladu s ustanovením § 518 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, zveřejňuje usnesení řádné valné hromady společnosti konané dne 8. 4. 2020.

Valná hromada společnosti přijala ve věci snížení základního kapitálu obchodní společnosti GALEOS a.s. následující usnesení: 

„Valná hromada obchodní společnosti GALEOS a.s., sídlem Michelská 300/60, 140 00 Praha 4, identifikační číslo 290 27 438, rozhodla o snížení základního kapitálu obchodní společnosti GALEOS a.s. takto:

  1. Důvodem snížení základního kapitálu společnosti je skutečnost, že společnost drží vlastní akcie, které společnost nabyla v souladu s ustanovením § 301 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech družstev. 
  2. Cílem a účelem snížení základního kapitálu je zrušení (zničení) vlastních akcií v majetku společnosti tak, aby společnost neměla ve svém majetku žádné vlastní akcie.
  3. Základní kapitál společnosti se snižuje o částku 1 120 000 Kč (slovy: jeden milion sto dvacet tisíc korun českých), tedy z částky 3 200 000 Kč (slovy: tři miliony dvě stě tisíc korun českých) na částku 2 080 000 Kč (slovy: dva miliony osmdesát tisíc korun českých).
  4. Ke snížení základního kapitálu společnost použije výhradně vlastní akcie, které má ve svém majetku, a to tak, že je zničí. Konkrétně se jedná o tyto akcie společnosti: 560 kusů kmenových akcií na jméno vydaných jako cenné papíry o jmenovité hodnotě každé akcie 2 000 Kč, čísel 0001-0230, 0811-0930 a 1391-1600.
  5. S částkou odpovídající snížení základního kapitálu, tedy s částkou 1 120 000 Kč (slovy: jeden milion sto dvacet tisíc korun českých) bude naloženo tak, že tato částka bude zúčtována proti vlastním akciím v majetku společnosti.”

Výzva pro věřitele

Představenstvo společnosti tímto v souladu s ustanovením § 518 odst. 2 ve spojení s § 518 odst. 3 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, vyzývá věřitele společnosti, kterým vznikly pohledávky vůči společnosti před okamžikem účinnosti rozhodnutí valné hromady o snížení základního kapitálu, aby do 90 dnů ode dne, kdy obdrží písemné oznámení o snížení základního kapitálu společnosti dle § 518 odst. 1 zákona o obchodních společnostech a družstvech, jinak do 90 dnů ode dne druhého zveřejnění informace dle § 518 odst. 2 zákona o obchodních společnostech a družstvech, přihlásili své pohledávky, které nebyly splatné ke dni doručení oznámení podle § 518 odst. 1 zákona o obchodních společnostech a družstvech nebo ke dni druhého zveřejnění informace dle § 518 odst. 2 zákona o obchodních společnostech a družstvech, k poskytnutí přiměřeného zajištění nebo uspokojení anebo uzavření dohody o jiném řešení, a to na adrese sídla společnosti. To neplatí, nezhorší-li se snížením základního kapitálu společnosti dobytnost pohledávek za společností.

 Představenstvo společnosti GALEOS a.s.


Nahoru