Servisně orientovaná architektura SOA (Service Oriented Architecture) je jednou z alternativ budování podnikových informačních systémů tam, kde je kladen důraz na rychlost při zpracování dat, kde změna je atributem projektů a ve hře je více informačních systémů . Níže předkládáme pohled GALEOSu na návrh, budování, testování, nasazení, správu, řízení a vizualizaci SOA.

Přínosy, kterých můžete dosáhnout

aplikace_img.jpg

  • Zohlednění byznys požadavků a byznys architektury (přístup shora dolů)
  • Propojení různých informačních systémů nebo zdrojů dat v reálném čase
  • Centrální správa katalogu integračních služeb
  • Vizualizace komunikace konzumentů služeb 
  • Monitoring činností služeb
  • Vynucování SLA

 schema2.png

Vlastní referenční model servisní architektury

Servisní architekturu budujeme podle vlastního referenčního modelu, který vychází z našich dlouholetých projektových zkušeností. Je implementačně nezávislý a rozděluje SOA na  horizontální a vertikální vrstvy. To umožňuje pro danou vrstvu zvolit optimální platformu a optimální software. Model dále nastiňuje životní cyklus služeb rozdělený na předprodukční a produkční fáze (run time vers. design time).

Výsledkem je akceschopný podnik, který může rychleji reagovat na změny na trhu, v reálném čase přizpůsobit svou činnost okolnostem a nabízet nové produkty a služby rychleji než konkurence.

Servisně Orientovaná Integrace

K tomu, aby mohl být koncept SOA vybudován, je zapotřebí realizovat a řídit komunikaci mezi podnikovými aplikacemi. Zároveň organizace potřebují schopnost připojit jakýkoliv další proces, aplikaci nebo datový zdroj, bez ohledu na to, kde a kým je provozován. SOI je v řadě situací výhodnější alternativou nejen vůči integraci metodou špaget (rozhraní každého s každým), ale i vůči standardnímu messagingu nebo webovým službám. 

Zavádění SOA v dnešním pragmatickém světě

Řada autorů i některé případové studie mluví o zavádění SOA po krocích – sériích projektů. Přitom každý z nich má a musí být formulován tak, aby přinesl v krátkém čase konkrétní zlepšení a tím pozitivní ROI. „Mysli strategicky, jednej takticky.“ Principy a technologie SOA mohou začít fungovat jen tak, že podniky z nich v rozumné době získají prokazatelné přínosy.

Proč a jak zavádět architekturu SOA

Přechod k SOA je obvykle postupný. Nezastupitelnou roli přitom hrají existující aplikace, které během budování nových aplikací a služeb dále vytvářejí podniku hodnoty. Tak se postupně vytváří komplexní heterogenní prostředí, v němž se nové služby vyvíjejí pouze tehdy, pokud se objeví nová podnikatelská příležitost nebo pokud existující řešení nepřinášejí požadované výsledky.

I střední podniky potřebují SOA

Jestliže se střední podnik nedokáže rychle měnit, automatizovat řízení svých procesů, efektivně pospojovat outsourcing nebo automatizovat předávání informací v dodavatelském řetězci, pak v konkurenci neobstojí. SOA je řešení, které mu to umožní. Kvůli náročnosti jejího zavádění se však tyto firmy v současnosti na přijetí SOA teprve připravují a čekají, až jim jejich dodavatelé softwaru nabídnou cenově dostupné a snadno zaveditelné balíky.

Proč SOA nemá alternativu

Stěžejní funkce podnikového informačního systému založeného na architektuře SOA jsou realizovány jako služby. Tyto základní stavební prvky každé SOA aplikace poskytují svým klientům data nebo funkce na základě kontraktu. Služby v architektuře SOA fungují jako cihly, které se mohou spojovat do větších celků nazývaných aktivity či kompozitní služby. Tyto činnosti využívají několik služeb najednou a představují komplexnější celek, než je samotná služba. Aktivity se na vyšší úrovni integrace dále spojují do automatizovaných procesů, které představují základní hodnototvorné činnosti podniku.


Nahoru